MOVABLE TWO WHEELER SEAT COVER

Inventors

Bipasa Patra,Madhur Chauhan,Tajinder pal singh,Mayuri Shyam Gachake, Tushar Hari Sapkale, Darshana Sharad Rane,
Toshita Hemraj Nehete, Aditi Shinde

Patent File Number - 202221040270        Patent File Date - 13/07/2022