LAPTOP SLEEVE BAG CONTAINING INBUILT PORTS

Inventors

AJIT BANSAL, AVTAR SINGH, SUMIT AGARWAL, APARNA SHARMA, SONIA BAJWA, ANU BANSAL, SANDHIR SHARMA, NEERAJ ANAND, DHIRESH KULSHRESHTHA, MONICA GUPTA, ABHISHEKH ANAND

Patent File Number - 366149-001        Patent File Date - 16/06/2022