HEX NUT BOLT WRENCH

Inventors

CHAUDHARY AKSHAY, PAYAL SACHDEVA, PAWAN SACHDEVA, VISHAL DHIMAN, AKHILESH KUMAR, BOSUDHA BANDYOPADHYAY, RISHABH SARAN, GAURAV GOEL

Patent File Number - 359408-001        Patent File Date - 25/02/2022