BIOMETRIC MOUSE GLOVE

Design

Inventors

Sakshi, Chetan Sharma, Prasenjit Das, Shaily Jain, Shankar Shambhu, Vinay Kukreja, Sachin Ahuja, Shamneesh Sharma

Patent File Number - 342775-001        Patent File Date - 26/04/2021