AN INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM

Inventors

ASHU TANEJA, RINKU, ARUN LAL SRIVASTAV, HARMANPREET KAUR, ISHPREET KAUR

Patent File Number - 202311002299        Patent File Date - 11/01/2023