3-IN-1 PENCIL

Inventors

PAYAL KAUSHAL, JASMEEN KAUR CHAHAL, VIDHYOTMA, RAJWINDER KAUR, GURJINDER SINGH, AKHLINDERA KUMAR KHARE, JASPREET SINGH BAJAJ, PUNINDER KAUR, TARUNA SHARMA

Patent File Number - 365977-001        Patent File Date - 13/06/2022