TOOTH BRUSH STERILIZATION CABINET

Inventors

SAKSHI, CHETAN SHARMA, PRASENJIT DAS, SHAILY JAIN, SHANKAR SHAMBHU, VINAY KUKREJA

Patent File Number - 202211004982        Patent File Date - 29/01/2022