“AIPB- Routing Protocol Verification: Ad Hoc Routing Protocol Intelligent Verification Process Based on Beagle Bone Black kit”

Inventors

"ASTYA, RANI ; KATIYAR,
VINODANI ; SHUKLA, RAVI
SHANKAR ; RAKESH, NITIN ;
PATHAK, NITISH ; SHARMA,
NEELAM ; KAUR, HARLEEN ;
ALANKAR, BHAVYA ;
AGARWAL, AMBUJ KUMAR ;
ATHER, DANISH"

Patent File Number - 2020103213        Patent File Date - 04/11/2022